කම්මැලි කෙල්ලොන්ට තත්පර දහයෙන් දා ගන්න පුළුවන් කොන්ඩ මෝස්‌තර 6ක්