හිතපු නැති විදිහට වෙනස් වෙන්න යන දෙවැනි ඉනිමේ අවසානය ගැන රචකයාගෙන් හෙළිදරව්වක්