කෙල්ලො අතර ජනප්‍රිය ක්‍රීම් එකක කවුරුත් නොදන්න සැඟවුනු මරණීය අවදානම