මෙහෙම ඉන්න බෑ අපි අයින් වෙමු ..එයා නිතර කියනවා...කට කතා වලට තිත තබමින් බිරිඳ සියල්ල හෙලි කරයි