ඔලුවේ කැක්කුමකට බෙහෙත් ගන්න ගිය පුංචි විහංගා බදුල්ල රෝහලේදී අවාසනාවන්ත ලෙස මෙලොවින් සමුගනී - Video