මට ඕන චරිතයක් රඟපාන්න පුළුවන් රංගන ක්ෂේත්‍රය ගැන පි‍යුමි බොතේජූ අමුතු කතාවක් කියයි