අපේ රටේ කලාකරුවන්ට නිසි සැලකිල්ලක් නැහැ ඇගයීමක් නැහැ මයික් හෙවත් දසුන් කියන ආන්දෝලනාත්මක කථාව (ඡායාරූප සහිතයි)