ගායන ශිල්පී තීක්ෂණ අනුරාධ බිරිඳ සහ අලුත උපන් පුතු වෙනුවෙන් කරපු දෙයක් මුහුණු පොතේ දාලා - Photos