ඔබ දිනපතාම නෑවත් මේ දේවල් ගැන කළින් දැනගෙන හිටියේ නෑ නේද ?