සම්මාන ගන්නවට වඩා මම මේ දවස්වල කරන "මල් හතයි" ඩ්‍රාමා එකේ චරිත හත ගොඩනඟන්න මහන්සි වුණා.