පිංපොං කොන්ද පණ ඇති පිරිමියෙක් වගේ ඇවිත් මාව හම්බ වෙන්න – පියුමි