අනියම් බිරියගේ දියණිය පැහැරගෙන වසරක්‌ ජීවත් වී මරා දැමූ පාපතරයාට 12 වසරකට පසු පව් පටිසන් දුන් හැටි..!