" ඔව්. චිත්‍රපටය පුරා ලිංගික ජවනිකා 14ක් තිබෙනවා, රගපාන්න ලක්ෂ විස්සක් ඉල්ලුවට තාම ඒ සල්ලි වලින් බාගයක්වත් දීලා නෑ" අනෝමා ජනාදරී ආන්දෝලනාත්මක චිත්‍රපටය ගැන සියල්ල හෙළි කරයි .!