" සැමියන්ගෙන් වෙන්ව ජීවත් වෙන රූමත් කාන්තාවන් හා මිතුරු වෙලා ඔවුන් ගණිකා වෘත්තියට විකුණලා" මහනුවර අමුතු ගණිකා නිවාසයක් වටලයි .!