දෑවැද්දට මනමාලයාට නයෙක් දීලා" වවුනියාවේ සිදුවූ අපූරු විවාහයක් .