”මම අඩු වයසින් ප්‍රෙග්නට් වුණු කෙනෙක්” – ඉරාජ්ගේ ගිනියම් රෑ ගීතයෙන් කරලියට ආ චමත්කා හොරෙන්ම විවාහ වෙලා