පරම්පරා ගණනක්ම අවුරුදු 33 ට කලින් මියයන මැල්සිරිපුර අරුම පුදුම ඛේදවාචකය. දරුපැටවුන් 09 ක් අසරණයි. මෙය පෙර භවයක ශාපයක්ද..? (PHOTO)