ලෝක දියවැඩියා දිනය අදයි...!! මේ රෝග ලක්ෂණ ඇත්නම් ඔබත් අදම වෛද්‍ය උපදෙස් පතන්න. මේ ඔබගේ නිහඬ මාරයා විය හැකිය..!!