ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයක දරුවා නිරුවත් කල බවට පොලිස් නිළධාරියෙකුට චෝදනා. දරුවා පාසල් යාමත් ප්‍රතික්ෂේප කරලා. පොලීසියෙන් මේ ගැන දන්නෙ නෑලු. හලාවතින් ඇසුනු අමුතු කතාවක්.