සෝවාන් වෙලා ලූ, ගත කරන්නේ සරල ජිවීතයක්ලූ" මුලු බුකියම කතා කරන කවුද මේ සඳ දෙවිඳු ?